ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางยุพิน เขื่อนดิน
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ
วิชาเอก ปริญญาตรี : สุขศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2รางวัล ระดับดีมาก ประเภท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย(ACIVE LEARNING) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖8 กันยายน 2566
3เป็นผู้ดำ เนินการให้สห้ ถานศึกษา ได้รับรางวัล คุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ17 สิงหาคม 2566
4ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก17 กุมภาพันธ์ 2566
5ได้รับเกียรติคุณได้ดำเนินการได้ดำเนินโครงการอย.น้อย ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยียม19 กันยายน 2565
6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับเหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
7เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับเหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น12 กันยายน 2563
9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กันยายน 2563
10ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ระดับดีมาก3 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน18 กรกฎาคม 2566
2ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน18 กรกฎาคม 2566
3เยาวชนคนดี วิถีพุทธ3 มิถุนายน 2566
4ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมผสม1 ธันวาคม 2565
5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1 ธันวาคม 2565
6นักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
7นักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
8รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice“เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 256214 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานที่ีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่ทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256629 กันยายน 2566
2รางวัลชนะเลิศ ฺBest Of the ฺBest ระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนที่สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alond) โครงการ การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถ๊น่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถ8 กันยายน 2566
3ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน14 มิถุนายน 2566
4ได้รับเกียรติคุณได้ดำเนินการได้ดำเนินโครงการอย.น้อย ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยียม19 กันยายน 2565
5โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น21 ธันวาคม 2564
6ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา27 กรกฎาคม 2564
7หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลจิตอนุรักษ์สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน31 พฤษภาคม 2564
8ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 พ.ศ. 25637 เมษายน 2564
9เป็นองค์กรคุณธรรม8 กุมภาพันธ์ 2564
10ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ16 กันยายน 2563
11ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ระดับดีมาก3 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เป็นคณะกรรมการ การคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ของสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 สิงหาคม 2566
2การพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.)15 กรกฎาคม 2566
3ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา12 พฤษภาคม 2566
4เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน จำนวน 6 ชั่วโมง10 พฤษภาคม 2566
5เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย "ดี เก่ง กล้า ด้านทุจริต ส่งเสริมจิตอนุรักษ์"24 สิงหาคม 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)29 เมษายน 2565
7อบรม เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนางาน PAทั้งในระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 3/25646 พฤศจิกายน 2564
8การอบรมออนไลน์ เรื่ิอง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA ทั้งในระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 2/256430 ตุลาคม 2564
9อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน26 ตุลาคม 2564
10อบรมออนไลน์ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA ทั้งในระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 1/256423 ตุลาคม 2564
11อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) รุ่นที่ 1522 ตุลาคม 2564
12อบรมพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน21 ตุลาคม 2564
13อบรม เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) รุ่นที่ 1315 ตุลาคม 2564
14อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่ิอเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) รุ่นที่ 98 ตุลาคม 2564
15เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน21 สิงหาคม 2564
16กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) CLUS หัวข้อ เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วย Active learning & Growth mindset ของกิจกรรมร้อยรวมทั่วไทย สร้างสรรค์ทำดี11 กรกฎาคม 2564
17อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)21 ตุลาคม 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)21 ตุลาคม 2564
3อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)21 ตุลาคม 2564
4 หลักสูตรสมรรถะครูสู่มือาชีพในศตวรรษที่ 2117 ตุลาคม 2564
5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
6หลักสูตรผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน14 สิงหาคม 2564
7อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 10 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล