ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วานิกา มามาตร
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจั้งโจทย์โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้สมรรถนะ (KSA) ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)30 กรกฎาคม 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Application for Effective Teaching and Learning: Edpuzzle และ Loom ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)17 กรกฎาคม 2564
  3การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2111 กรกฎาคม 2564
  4การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256410 กรกฎาคม 2564
  5อบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ ต และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Application for Effective Teaching and Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)26 มิถุนายน 2564
  6ค่ายฝึกทักษะการออกแบบโครงงานฐานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลในบริบทด้านป่าไม้ ต้นน้ำ พันธุ์พืช และการจัดการขยะและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัย และการออกแบบห้องเรียน Active Learning21 มีนาคม 2564
  7เวทีสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา20 มีนาคม 2564
  8อบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา20 กันยายน 2563
  9อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ2 สิงหาคม 2563
  10อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา"19 กรกฎาคม 2563
  11อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL 19 มกราคม 2563
  12ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานปลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงสื่อการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"8 กุมภาพันธ์ 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ30 มิถุนายน 2564
  2การอบรมหละกสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถี การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักาะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"5 ตุลาคม 2563
  3การอบรมหลักสูตร การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learningby Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 2129 มีนาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล