ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256617 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึก นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึก นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
3การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 6923 พฤศจิกายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง14 มิถุนายน 2566
2การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
3การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลจิตอนุรักษ์สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ASK Modle31 พฤษภาคม 2564
4โรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน16 กันยายน 2563
5ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256325 สิงหาคม 2563
6การรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 25633 กุมภาพันธ์ 2563
7โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)5 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 25662 มิถุนายน 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 211 พฤษภาคม 2566
3เป็นครูแกนนำ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA เทคนิคการทำคลิป แรงบันดาลใจ และคลิปการสอน เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา3 พฤษภาคม 2566
4การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสสูตร 131 ตุลาคม 2564
5พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ30 สิงหาคม 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
8การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสสูตร 16 สิงหาคม 2564
9การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักษ์ป่าน่าน)17 มิถุนายน 2564
10"การสอนเพศวิถีศึกษา" การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน27 ตุลาคม 2563
11การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ24 กันยายน 2563
12การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา19 กันยายน 2563
13เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 256321 สิงหาคม 2563
14ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา2 สิงหาคม 2563
15การอบรมพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 2129 มีนาคม 2563
16การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)24 พฤศจิกายน 2562
17การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM ผ่านเวทีล้อมวงฟังตั้งวงเล่า18 ตุลาคม 2562
18การเข้าค่ายอบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย22 กันยายน 2562
19กืจกรรม "รักษ์ป่าน่าน" จากห้องเรียนสู่ชุมชน เวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 218 กันยายน 2562
20การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking) และ เทคนิค PLC ร่วมกับ KM9 กันยายน 2562
21การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและเทคนิค PLC ร่วมกับ KM15 สิงหาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล