ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนคณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เกียรติบัตร "ฅุรุชนคนดี"9 พฤษภาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256616 กันยายน 2566
2ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256616 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256616 กันยายน 2566
4ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256616 กันยายน 2566
5ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256616 กันยายน 2566
6การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้19 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกประจำปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
2หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 31 พฤษภาคม 2564
3รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 25637 เมษายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก.ค.ศ. กำหนด11 กรกฎาคม 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธฺุ์ืิ ปัญญาหน่วยการเรียนรู้ที่ื 9 26 มิถุนายน 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)12 มิถุนายน 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-5 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)29 พฤษภาคม 2564
5การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและครู21 พฤษภาคม 2564
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบห้องเรียนแบบ Active learning21 มีนาคม 2564
7เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา20 มีนาคม 2564
8เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 723 กันยายน 2563
9เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 25639 กันยายน 2563
10การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Application Microsoft Teams21 พฤษภาคม 2563
11การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
12เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA12 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น31 สิงหาคม 2566
2หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น31 สิงหาคม 2566
3หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องส่งได้สบายกระเป๋า 31 ตุลาคม 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สิงหาคม 2564
5การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14 กุมภาพันธ์ 2564
6อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 323 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล