ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุภัญกานต์ อินสา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
2ได้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM 6 ตุลาคม 2562
3ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4 ตุลาคม 2562
4ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่าน่าน” จากห้องเรียนสู่ชุมชน18 กันยายน 2562
5กรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖18 กันยายน 2562
6เป็นคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) 20 สิงหาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล