ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง อับดับที่ 2 มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The Nationnal Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023)18 สิงหาคม 2566
2กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ เหรียญเงิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
3กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 ธันวาคม 2565
4กิจกรรม การแข่งขัน Motion Info Graphic ระดับ ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 ธันวาคม 2565
5กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 706 สิงหาคม 2565
6คลิปเรือแข่งเมืองน่าน 16 พฤศจิกายน 2563
7งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน19 กันยายน 2563
8การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6923 ธันวาคม 2562
9การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.618 กันยายน 2562
10การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.618 กันยายน 2562
11การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.318 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน30 มกราคม 2566
2อบรมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน28 ธันวาคม 2565
3การอบรม เชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Offic 365 (A1) และการใช้งานระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center)24 มิถุนายน 2565
4การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนกานสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร Youtube for Teacher25 พฤษภาคม 2564
5ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทับ22 เมษายน 2564
6อบรม ITA9 สิงหาคม 2563
7อบรมแอดมินประจำเขตการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256223 ธันวาคม 2562
8อบรมครูพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านระบบทางไกล “ตรวจพันธุ์ ทันด่วน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2 เมษายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลทฟอร์ม CIRA CORE25 มิถุนายน 2565
2การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)31 ตุลาคม 2564
3การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
4การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
5การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครรงงานเป็นฐาน19 พฤษภาคม 2564
6การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์1และการสร้างห้องเรียนออนไลน์218 พฤษภาคม 2564
7การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1เว็บไซต์สื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.629 มกราคม 2565
2ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน29 มกราคม 2565