ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
5เกียรติบัตรเกียรติคุณ ครูฝ่ายปกครอง ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน7 กันยายน 2566
6ได้รับรางวัลผลงานระดับดีมาก กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทครูผู้สอน 4 สิงหาคม 2566
7ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประดวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนฌแลิมพระเกียรติ17 กุมภาพันธ์ 2566
8คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐5 กุมภาพันธ์ 2566
9เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
10เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
11เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
12เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
13ครูผู้สอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประดวด Best Practice ประเภทนักเรียน กลุ่มโรงเรียนฌแลิมพระเกียรติ18 กุมภาพันธ์ 2565
14ครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔16 มกราคม 2565
15ครูผู้สอนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
16ครูผูสอนได้รับรางวัลระดับ เหนียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
17รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
18รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดBest Practice ภาคเหนือ14 กุมภาพันธ์ 2563
19ครูผูสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖18 กันยายน 2562
20ครูผูสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓18 กันยายน 2562
21ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกกรมประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖18 กันยายน 2562
22กรรมการตัดสิน โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖18 กันยายน 2562
23ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับ เหรียญเงิน23 ธันวาคม 2552
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1สรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าฐานวิจัย20 มีนาคม 2564
2รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 กันยายน 2563
3ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖23 ธันวาคม 2562
4รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคุณผธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖18 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เหรัยญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา27 กรกฎาคม 2564
2ส่งผลงานเข้าร่วม การคัดสรร รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม11 พฤษภาคม 2564
3เหรียญทอง รางวัลทางคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS8 เมษายน 2564
4องค์กรณ์คุณธรรม8 กุมภาพันธ์ 2564
5เหรียญเงิน การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอน18 กันยายน 2563
6เหรียญเงิน หลักสูตรรักษ์ป่าน่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ17 กรกฎาคม 2563
7เหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน27 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
2ตำแหน่งประจำโครงการ ผู้ประสานงานหลักของกิจกรรม โครงการเสริมสร้างยุวชนเพื่อบรรุเป้าหมาย21 พฤศจิกายน 2564
3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย15 พฤศจิกายน 2564
4การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ตุลาคม 2564
5การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการตั้งโจทย์โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้สมรรถนะ KSA ผ่านระบบออนไลน์ Zoom30 กรกฎาคม 2564
6การอบรมเชิงการปฏิบัติการ Applications for Effective Teaching and Learning Edpuzzle และ Loom ผ่านระบบออนไลน์.Zoom17 กรกฎาคม 2564
7การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาครูใหมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนด11 กรกฎาคม 2564
8อบรมเชิงการปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา26 มิถุนายน 2564
9ค่ายฝึกทักษะการออกแบบโครงการฐานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลในบริบทด้านป่าไม้ ต้นน้ำ พันธุ์พืช และการจัดการขยะละการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Cooch โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบห้องเรียนแบบ Active Learning21 มีนาคม 2564
10เวทีสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์20 มีนาคม 2564
11ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา Counseling แกนักเรียนยุคดิจิทัล28 มกราคม 2564
12การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Cooch โจทย์โครงการฐานวิจัยและการออกแบบโครงการ20 กันยายน 2563
13วิทยากรการฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา31 สิงหาคม 2563
14การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือSEEEM 18 ทักษะ สำหรับสอน IS2 สิงหาคม 2563
15ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา19 กรกฎาคม 2563
16ค่ายฝึกทักษะเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภานใต้โครงการ21 มิถุนายน 2563
17การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
18อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL19 มกราคม 2563
19การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย24 พฤศจิกายน 2562
20การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM18 ตุลาคม 2562
21การอบรมการประชุมเชิงการปฏิบัติการ SEEEM 18ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดิเคราะห์ และทักษะ PLC6 ตุลาคม 2562
22อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับโครงงานฐานวิจัย22 กันยายน 2562
23การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM และเทคนิค PLC9 กันยายน 2562
24การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา15 สิงหาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การสร้างสรรค์บทความวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ15 สิงหาคม 2564
2การสอนเพศวิถี การพ๊ผฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning16 เมษายน 2564
3ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์2 ตุลาคม 2563
4ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์2 ตุลาคม 2563
5การพัฒนาครูมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่2129 มีนาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล