ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : คม.
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ระดับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 15 กันยายน 2566
2รางวัลระดับ ดีมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบ Active Learning8 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 กันยายน 2566
4รางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตามโครงการหลัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา17 สิงหาคม 2566
5รางวัล ระดับทองลำดับที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านครูต้นแบบทักษะชีวิต 4 กรกฎาคม 2566
6รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทโรงเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2566
7รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ5 กุมภาพันธ์ 2566
8รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
9รางวัลรองชนะเลิศ กล้าดีวถีชุมชน ปีที่ 7 5 ธันวาคม 2565
10เหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านการจัดการการเรียนรู้ Active Teacher15 สิงหาคม 2565
11ชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS 7 เมษายน 2564
12เหรียญเงิน ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต25 สิงหาคม 2563
13เหรียญทอง OBEC AWARDS 2 มีนาคม 2563
14ครูดี ศรีรัชมังคลาภิเษก14 กุมภาพันธ์ 2563
15โรงเรียน Zero waste ผ่านเกณฑ์ระดับดี5 มิถุนายน 2562
16ชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวด Best Practice 8 กุมภาพันธ์ 2562
17รองชนะเลิศ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว14 พฤศจิกายน 2561
18เหรียญทอง OBEC AWARDS9 มีนาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
2รางวัล ชนะเลิศระดับทอง Best Practice ประเภทนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก17 กุมภาพันธ์ 2566
3รางวัลเหรัยญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
4รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขั้นโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม คราั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
5รางวัล รองชนะเลิศ กล้าดีปี 75 ธันวาคม 2565
6รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทนักเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2565
7เหรียญทอง Best Practice โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก8 กุมภาพันธ์ 2562
8รองชนะเลิศ โครงการธนาคารกรุงไทยต้นกล้าสีขาว14 พฤศจิกายน 2561
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัล ระดับดีเยี่ยม Best of the best โรงเรียนคุณภาพ Stand Alone 13 กันยายน 2566
2รางวัล ยอดเยี่ยม การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน สถานศึกษา ขนาดกลาง14 มิถุนายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS 7 เมษายน 2564
4รางวัล องค์กรคุณธรรม8 กุมภาพันธ์ 2564
5เหรียญ?อง โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน16 กันยายน 2563
6ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง25 สิงหาคม 2563
7รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม17 กรกฎาคม 2563
8โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีมาก3 กุมภาพันธ์ 2563
9รางวัลเหรียญเงิน ต้นแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 18 กันยายน 2562
10ระบบดูแลช่วยเหลือระดับทอง 17 มิถุนายน 2562
11รางวัลผ่านเกณฑ์ โรงเรียนปลอดขยะ5 มิถุนายน 2562
12สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ ระดับดีเด่น10 กันยายน 2561
13เหรียญทอง OBEC AWARDS9 มีนาคม 2561
14เหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม16 มกราคม 2561
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน11 กันยายน 2566
2อบรมทบทวน สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประดันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรม23 มิถุนายน 2566
3ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
4ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social Media15 พฤศจิกายน 2564
5อบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านอนุุรักษ์17 มิถุนายน 2564
6พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning22 กันยายน 2563
7ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ1 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 26 กันยายน 2563
2Active Learning by Didactic Strategies29 มีนาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล