ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.มนัญยา สายซอ
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรวุฒิลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี ศรี สพม.น่าน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลบี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย16 มกราคม 2567
  2ผลงานระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices)" ประเภทครูผู้สอน4 สิงหาคม 2566
  3ครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต5 สิงหาคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)8 กันยายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1Basic English Speaking for Workplace11 กุมภาพันธ์ 2567
  2การอบรมคุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน3 มีนาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up You English สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา2 กันยายน 2566
  2การอบรมกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ15 ธันวาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1สื่อการสอน22 มีนาคม 2565