ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศุภลักษณ์ พาลวัล
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1โล่เกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)16 มกราคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 กันยายน 2564
2รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)25 มิถุนายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1หลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน" รุ่น 2 จำนวน 15 ชั่วโมง13 มกราคม 2565
2การอบรมกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 115 ธันวาคม 2564
3การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) หลักสูตร "ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ"31 ตุลาคม 2564
4การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) หลักสูตร "Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา"31 ตุลาคม 2564
5การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) หลักสูตร "เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย:พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน"31 ตุลาคม 2564
6การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) หลักสูตร "การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน"31 ตุลาคม 2564
7หลักสูตรที่ 1:NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา10 กันยายน 2564
8การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรีัยนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล