ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จารวี เขื่อนเพชร
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การสอนคณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผลงานระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Best Practice4 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1บูรณาการ SMT10 กันยายน 2565
2ครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)26 สิงหาคม 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล