ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายพรเทพ เสนนันตา
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ตำแหน่งทางลูกเสือ
 • ALTC
 • ATC
 • เครื่องหมายวูดแบด
 • ใบรับรองการปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ.2566
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ22 สิงหาคม 2566
  2รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ14 กรกฎาคม 2566
  3ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ (International Robot Olympiad 2022) รางวัล Performance Awards รายการ Robot in Penalty Shoot-Out Challenge16 มกราคม 2566
  4ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ (International Robot Olympiad 2022) รางวัล Performance Awards รายการ FPV Racing Simulator Challenge16 มกราคม 2566
  5เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”16 มกราคม 2566
  6ผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน Robot Sports Challenge 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากรรเชียง15 มกราคม 2566
  7รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ (OBEC AWARDS)26 สิงหาคม 2565
  8รางวัล “ครูดีศรี สพม.น่าน” ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา16 มกราคม 2565
  9รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา16 มกราคม 2565
  10กรรมการตัดสินการประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ1 กันยายน 2564
  11รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 256313 กรกฎาคม 2564
  12รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 256424 มิถุนายน 2564
  13รางวัลครูทื่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม "ละอ่อนนาน้อยฮักโลก"5 ธันวาคม 2563
  14เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธาณประโยชน์(สร้างฝายชะลอน้ำ)5 สิงหาคม 2563
  15รางวัลข้าราชการพลเรือน รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.256228 มกราคม 2563
  16รางวัลที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 256210 มิถุนายน 2562
  17รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 255922 มิถุนายน 2560
  18รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา22 เมษายน 2560
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1นักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทย1 มิถุนายน 2566
  2รางวัล Performance Awards การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ (International Robot Olympiad 2022) รายการ Robot in Penalty Shoot-Out Challenge16 มกราคม 2566
  3รางวัล Performance Awards การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ (International Robot Olympiad 2022) รายการ FPV Racing Simulator Challenge16 มกราคม 2566
  4รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขัน Robot Sports Challenge 2023 รายการ หุ่นยนต์ว่ายน้ำ "ท่ากรรเชียง"15 มกราคม 2566
  5รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน ประเภท Marching Street Parade การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 256517 ธันวาคม 2565
  6รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง ประเภท Indoor Marching Arts รุ่น Color Guard Scholastic การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 256517 ธันวาคม 2565
  7รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ (SA International Grand Robotic 2022) รายการ อากาศยานไร้คนขับ "FPV Racing Simulator"3 ธันวาคม 2565
  8รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ (SA International Grand Robotic 2022) รายการ หุ่นยนต์ว่ายน้ำ “ท่าฟรีสไตล์”3 ธันวาคม 2565
  9รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3710 สิงหาคม 2565
  10รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น20 กันยายน 2564
  11รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย18 มีนาคม 2564
  12รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 30 พฤศจิกายน 2563
  13รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการกล่าวสุนทรพจน์16 พฤษภาคม 2561
  14รางวัลที่ 1 การประกวดการเขียนเรียงความ เรื่อง สหกรณ์กับชีวิตประจำวัน7 มิถุนายน 2560
  15รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ1 มกราคม 2559
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่15 สิงหาคม 2566
  2สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  3สถานศึกษาสีขาว ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 256514 กรกฎาคม 2566
  4โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 256611 กรกฎาคม 2566
  5รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน ประเภท Marching Street Parade การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 256517 ธันวาคม 2565
  6รางวัล Popular Vote Award การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 256517 ธันวาคม 2565
  7รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง ประเภท Indoor Marching Arts รุ่น Color Guard Scholastic การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 256517 ธันวาคม 2565
  8รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 25651 กรกฎาคม 2565
  9รางวัลระดับเหรียญเงิน "หนึ่งรางวัล หนึ่งโรงเรียน" ประจำปี 256530 มิถุนายน 2565
  10สถานศึกษาต้นเบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  11รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA15 ตุลาคม 2564
  12รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 (ระดับทอง)25 มิถุนายน 2564
  13รางวัล องค์กรคุณธรรม8 กุมภาพันธ์ 2564
  14การประกวดแข่งขันวงดนตรี ประเภท concert band division218 ธันวาคม 2563
  15รางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการ"นาน้อยร้อยดวงใจ ใช้แก้วน้ำส่วนตัว"20 กันยายน 2563
  16โรงเรียนในโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน7 กันยายน 2561
  17รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น26 มิถุนายน 2560
  18รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ “โครงการ My little farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร”13 พฤษภาคม 2560
  19รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 25601 พฤษภาคม 2560
  20รางวัลชมเชย โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี 255923 ธันวาคม 2559
  21โรงเรียนที่มี “แนวปฏิบัติที่ดี” ด้านการส่งเสริมและศักยภาพทางอาชีพ1 กุมภาพันธ์ 2559
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง27 สิงหาคม 2566
  2การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ9 สิงหาคม 2566
  3การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร29 กรกฎาคม 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)6 มิถุนายน 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  6การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tool เพื่อการพัฒนางาน1 พฤษภาคม 2566
  7กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
  8คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)20 ตุลาคม 2565
  10การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯสสวท.12 ตุลาคม 2565
  11Who completed the 1 generation of caparity building 21 มิถุนายน 2565
  12วิทยากรในการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา27 พฤษภาคม 2565
  13การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้15 พฤษภาคม 2565
  14พัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2030 เมษายน 2564
  15โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น5 กันยายน 2561
  16อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม17 ธันวาคม 2559
  17ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 3313 ตุลาคม 2557
  18พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา7 กันยายน 2555
  19พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา24 กันยายน 2553
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด “เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ” เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256721 ธันวาคม 2566
  2การพัฒนาผู้บริหาสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี12 กันยายน 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล