ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปียมาศ พาใจธรรม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 5
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือรับรอง ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • หนังสือรับรอง ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้ัองต้น
 • หนังสือรับรอง ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง
 • หนังสือรับรอง เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนาน มีบุ๊คส31 มกราคม 2566
  2รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภทครูรักการอ่าน ปี๒๕๖๓ การประกวดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practices ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗19 กันยายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1กิจกรรมหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ 24TH International Robot Olympiad 202216 มกราคม 2566
  2กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและ แข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน16 มกราคม 2566
  3ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม หุ่นยนต์ ระดับสูงมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 ธันวาคม 2565
  4ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม หุ่นยนต์ ระดับสูงมัธยมศึกษาตอนต้น งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 ธันวาคม 2565
  5ผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ “ปีนยอดดอยภูคา”3 ธันวาคม 2565
  6ผู้ฝึกสอนรางวัล ชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “ปลูกป่าน่าน”3 ธันวาคม 2565
  7ผู้ฝึกสอน รางวัล ชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “หุ้น ยนต์ตีกอล์ฟ”3 ธันวาคม 2565
  8รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ31 สิงหาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ยอดเยี่ยม25 กันยายน 2566
  2ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 256621 กันยายน 2566
  3รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 10 เมษายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา23 มิถุนายน 2566
  2การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนว ทางการประกันคุณภาพภายนอก17 กุมภาพันธ์ 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า16 กรกฎาคม 2566
  2งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาต3 ธันวาคม 2565
  3วิทยาการข้อมูล(Data Science) รหัส หลักสูตร 640669 พฤษภาคม 2565
  4การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 640705 พฤษภาคม 2565
  5การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 640705 พฤษภาคม 2565
  6การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส หลักสูตร 640692 พฤษภาคม 2565
  7Python ขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดการ เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ มัธยมศึกษารหัสหลักสูตร 64199 27 กุมภาพันธ์ 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล