ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายวสันต์ อุ่นอก
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัล "ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา16 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล