ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกัลยา โนแก้ว
โรงเรียน : ทุ่งช้าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ค.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทาน story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการพัฒนาสมรถถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเวบบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา9 กันยายน 2566
27 เครื่องมือ Canva สุดล้ำ สร้างสื่อกานสอนให้สุดปัง27 พฤษภาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ก้าวสู่การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน12 ตุลาคม 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS"22 สิงหาคม 2564
3อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล