ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
โรงเรียน : ทุ่งช้าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมีศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย12 กันยายน 2563
2ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.๔-๖ ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย23 ธันวาคม 2562
3ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.๔-๖ ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา23 ธันวาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้นม.๔-๖5 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย12 กันยายน 2563
3รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย 23 ธันวาคม 2562
4ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา23 ธันวาคม 2561
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ30 ตุลาคม 2565
2หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e-learning30 มิถุนายน 2565
3อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ21 พฤศจิกายน 2564
4อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ18 กรกฎาคม 2564
5อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ19 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ e-learning30 มิถุนายน 2565
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ.15 สิงหาคม 2564
3อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์6 มิถุนายน 2564
4อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-631 พฤษภาคม 2564
5อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นที่ 324 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล