ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอรุณี ชัยพิชิต
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีและการสื่อสาร
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding Core Trainer:CCT) รุ่นที่ 23 เมษายน 2566
2ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ16 พฤษภาคม 2564
3ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ29 พฤษภาคม 2560
4ระดับยอดเยี่ยมตามโครงการประเมินคัดเลือกครูและยุคลากรการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติยศ16 มกราคม 2558
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Computer ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)18 สิงหาคม 2566
2การแข่งขัน Computer ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)6 กันยายน 2565
3ที่ปรึกษาโครงการ รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ25 พฤศจิกายน 2564
4รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน26 สิงหาคม 2563
5เป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google26 สิงหาคม 2563
6ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-618 กันยายน 2562
7ครูที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญเงิน30 สิงหาคม 2562
8ครูที่ปรึกษาโครงงานประเภทนำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี ระดับเหรียญทอง23 กรกฎาคม 2562
9อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ15 มีนาคม 2562
10ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-616 ธันวาคม 2559
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google26 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่องทุกปัญหามีทางออก รุ่นที่ 231 สิงหาคม 2566
2หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่องสวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น31 สิงหาคม 2566
3คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project Work Competition)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18 สิงหาคม 2566
4หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด6 สิงหาคม 2566
5กิจกรรม Change Agent to Changing Space ครั้งที่ 10 หัวข้อ สร้างภาพ ทำสื่อจาก AI ตัวช่วยใหม่ของครูไทยยุค 4.029 กรกฎาคม 2566
6การรู้ดิจิทัล(Digital Literacy)18 กรกฎาคม 2566
7อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซิมเศร้า16 กรกฎาคม 2566
8กิจกรรม Change Agent to Changing Space ครั้งที่ 9 หัวข้อ AI กับ Personalized Learning ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพิชิตโจทย์การศึกษาไทยไปกับ Chart GPT8 กรกฎาคม 2566
9อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning หลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล16 มิถุนายน 2566
10อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning หลักสูตร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ9 มิถุนายน 2566
11อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน22 เมษายน 2566
12เป็นผู้ผ่านการอบรม “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนรําคําแพง!!!” ผ่านระบบออนไลน19 มกราคม 2566
13การใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่ถดถอย (Learning loss)8 ธันวาคม 2565
14อบรมหลักสูตรไพทอนสำหรับคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (Python for Math)31 พฤษภาคม 2565
15อบรมหลักสูตรสนุกกับการนำเสนอข้อมูลด้วย Data Visualization29 พฤษภาคม 2565
16อบรมหลักสูตรไพทอนสำหรับคณิตศาสตร์ ม.ต้น (Python for Math)27 พฤษภาคม 2565
17อบรมหลักสูตรการสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio21 พฤษภาคม 2565
18อบรมหลักสูตรการออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วย Tinkercad7 พฤษภาคม 2565
19กิจกรรมการ ฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา(Science Education Week) หัวข้อ Metaverse 29 เมษายน 2565
20ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.256516 มกราคม 2565
21งาน Webinar พิเศษ จากโครงการ Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ในหัวข้อ “จากความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม สู่การวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา13 มกราคม 2565
22พัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 2118 สิงหาคม 2564
23อบรมหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม30 มิถุนายน 2564
24หลักสูตร การทำ Data Visualization ด้วย Google Data Studio24 พฤษภาคม 2564
25การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู19 พฤษภาคม 2564
26ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.256416 มกราคม 2564
27การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer)30 มิถุนายน 2563
28กลยุทธ์การวัดและประเิมนผล21 พฤษภาคม 2563
29อบรมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19 พฤษภาคม 2563
30เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital24 เมษายน 2563
31Transform Learning with Microsoft Teams21 เมษายน 2563
32พลเมืองดิจิทัล20 เมษายน 2563
33ประชุมสัมนาการสร้าง Portfolio ด้วย Google Sites กิจกรรม Live Event งาน GEG Asia-Pacific Connect18 เมษายน 2563
34หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน30 มีนาคม 2563
35เทคนิคหารเป็นวิทยากร28 มีนาคม 2563
36การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy26 มีนาคม 2563
37การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-1925 มีนาคม 2563
38Introduction to Smart Grid31 ตุลาคม 2562
39การประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites21 กันยายน 2562
40successful completion of the Hour of Code training in Thailand31 ธันวาคม 2561
41KidBright Workshop for Trainer4 สิงหาคม 2561
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ13 พฤษภาคม 2566
2หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform)31 พฤษภาคม 2565
3อบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
4หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา20 มีนาคม 2565
5การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged ๒)20 มีนาคม 2565
6อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย IPST-AI ระดับมัธยม5 กันยายน 2564
7อบรมหลักสูตร ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน27 กรกฎาคม 2564
8การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-69 มิถุนายน 2564
9อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 216 พฤษภาคม 2564
10หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน3 เมษายน 2564
11อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-319 มกราคม 2564
12หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 (AI for Schools Level 4)18 มกราคม 2564
13หลักสูตรอบรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3(AI for Schools Level3)25 ธันวาคม 2563
14การเขียนโปรแกรมภาษา Python9 กันยายน 2563
15การเขียนโปรแกรม Scratch7 กันยายน 2563
16การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-69 พฤษภาคม 2563
17การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-35 พฤษภาคม 2563
18อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ12 ตุลาคม 2562
19วิชาเทคนิคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ิและคอมพิวเตอร์21 กรกฎาคม 2562
20การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1 รุ่นที่ 29 กรกฎาคม 2562
21การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หละกสูตร 111 เมษายน 2562
22การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab18 กันยายน 2561
23การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1 (ม.4)16 กันยายน 2561
24การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 (ม.1)16 กันยายน 2561
25การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย26 สิงหาคม 2561
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แฟ้มสะสมผลงานครู22 มกราคม 2565