ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัตนา วรินทร์
โรงเรียน : ทุ่งช้าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น เทิศพระคุณของแม่31 สิงหาคม 2564
2รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย เทิศพระคุณของแม่31 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมpaint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับม.ปลาย15 กันยายน 2566
3ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับม.ปลาย15 กันยายน 2566
4การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม.4-623 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet28 กันยายน 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด สพฐ.15 สิงหาคม 2564
3English Discoveries-CEFR8 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1โครงการ Food Good For All กินดี-อยู่ดี อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช17 กรกฎาคม 2564
2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-33 เมษายน 2564
3การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์16 กุมภาพันธ์ 2564
4การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-626 พฤษภาคม 2563
5การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-310 พฤษภาคม 2563
6อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา6 กันยายน 2562
7อบรมออนไลน์ หลักสูตรเพศวิถีศึกษา 16 สิงหาคม 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล