ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายปภังกร เมฆแสน
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์สองท่อน
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)11 กันยายน 2566
  2โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วีถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2566
  3โครงการ การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
  4รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษาา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่่ยม ลำดับที่ 14 กรกฎาคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ21 พฤศจิกายน 2564
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ7 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล