ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสารลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์(เคมี)
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตรศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มและสื่อดิจิทัล (My IPST)15 กันยายน 2566
  2เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  3เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 11 กันยายน 2566
  2โครงการ การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน รางวัลระดับดีมาก8 กันยายน 2566
  3โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รางวัลระดับดีมาก8 กันยายน 2566
  4School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo8 กันยายน 2566
  5รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 256629 สิงหาคม 2566
  6รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25664 กรกฎาคม 2566
  7รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25662 มิถุนายน 2566
  8เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านพัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถกำลังคนในภาคส่วน(ครูและบุคลากรการศึกษาเน้นท30 กันยายน 2566
  2โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 256620 สิงหาคม 2566
  3การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ สหวิทยาเขตวรนคร18 สิงหาคม 2566
  4การอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 22 กรกฎาคม 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) 2 กรกฎาคม 2566
  6ประชุมปรับปรุงการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
  7การอบรมเชิงปฏิบัติการ” “โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ครั้งที่ 1 8 เมษายน 2566
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
  10การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  11การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร กรรมการคุมสอบ18 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-614 พฤษภาคม 2563
  2หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-39 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล