ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางศิริลักษณ์ ทรายคำ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการลประกวดโมเดลนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน4 พฤศจิกายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ "เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์"รุ่นที่ 111 มิถุนายน 2566
2เป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผลงานถังขยะคัดแยกจากขวดน้ำพลาสติกได้รับรางวัลชนะเลิศ4 พฤศจิกายน 2565
3เป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผลงานกระถางดูดนน้ำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่24 พฤศจิกายน 2565
4เป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชื่อผลงานถังแยพขยะอินทรีย์พลังกล้วยได้รับรางวัลชนะเลิศ4 พฤศจิกายน 2565
5เป็นครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประลองปัญญาEduthon ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น30 กันยายน 2565
6เป็นครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญเงิน20 สิงหาคม 2565
7เป็นผู้คุมทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชมเชย18 สิงหาคม 2565
8ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัฒกรรมการจัดการขยะ17 พฤษภาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลชนะเลิศ โครงการ "เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์" รุ่นที่ 1"ุ66วันเรียนรู้ชัวิตทำธุรกิจให้เป็นจริง"11 มิถุนายน 2566
2รางวัลโรงเรียนต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 28 พฤษภาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิทยากรร่วม (ครูพี่เลี้ยง) ในการอบรมเชิงปฏิบัติกการ ขยายผลให้ดรงเรียนพระปริยัติธรรม29 สิงหาคม 2566
2วิทยากรร่วม(ครูพี่เลี้ยง)ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ18 กรกฎาคม 2566
3กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 704 กุมภาพันธ์ 2566
4ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรูุ้วิชาการ สาขาฟิสิกส์30 ตุลาคม 2565
5เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา1 ตุลาคม 2565
6เข้าร่วมเวทีประลองปัญญา Eduthon ของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา18 กันยายน 2565
7คณะกรรมการคุมห้องสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม. 1-36 สิงหาคม 2565
8ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาเคมี19 มิถุนายน 2565
9เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงงานฐานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาและการแข่งขันพัฒนาโครงงานฐานวิจัยต่อยอดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์29 พฤษภาคม 2565
10การเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ29 มกราคม 2565
11การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผล 360 องศา16 ตุลาคม 2564
12การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนฯ18 กรกฎาคม 2564
13การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล