ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางดาราลักษณ์ อินปา
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • BTC
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยาศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
  3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 เหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
  4ครูต้นแบบมีความทุ่มเทต่อศิษย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง21 มีนาคม 2566
  5รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ (OBEC AWARDS) ปี๒๕๖๔ ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ15 สิงหาคม 2565
  6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
  7รางวัลครูต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 28 พฤษภาคม 2565
  8รางวัลครูดี ศรี สพม.น่าน ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ สพม.31 มกราคม 2565
  9ผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)28 กันยายน 2564
  10เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองยอดยี่ยม31 สิงหาคม 2563
  11เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 256330 สิงหาคม 2563
  12เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
  13รางวัลครูดี ศรี สพม.37 รางวัลดีเด่น ประจำปี 256216 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
  2รางวัลอันดับที่ 4 เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น15 กันยายน 2566
  3รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 เหรียญทอง ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
  2รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา8 กันยายน 2566
  3รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น8 กันยายน 2566
  4ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo8 กันยายน 2566
  5รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 14 กรกฎาคม 2566
  6รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขสว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
  7รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA14 ตุลาคม 2564
  8โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย28 กันยายน 2564
  9รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย13 กรกฎาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน CKP Health Care Team20 สิงหาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิยัติการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน2 กรกฎาคม 2566
  3โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 111 มิถุนายน 2566
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู การใช้แอพพลิเคชั่นและสื่อการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน24 มีนาคม 2566
  5การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้าง Product Innovation รุ่นที่ 7/256519 กุมภาพันธ์ 2565
  6การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA ทั้งในระบบสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้าง Product Innovation12 กุมภาพันธ์ 2565
  7กิจกรรม TP Symposium จาก PLCสู่SLC11 กุมภาพันธ์ 2565
  8การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA 22 มกราคม 2565
  9การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สายครูผู้สอน15 มกราคม 2565
  10การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้าง Product Innovation รุ่นที่ 2/256515 มกราคม 2565
  11การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา29 ตุลาคม 2564
  12การขับเคลื่อนพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 1/256423 ตุลาคม 2564
  13การอบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (วPA)16 ตุลาคม 2564
  14การอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู15 ตุลาคม 2564
  15การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย9 ตุลาคม 2564
  16การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ Microsoft 3652 ตุลาคม 2564
  17การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการตั้งโจทย์โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้สมรรถนะ (KSA)30 กันยายน 2564
  18การสร้าง Blended Learning Platform For Next Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 36525 กันยายน 2564
  19การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows25 กันยายน 2564
  20มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
  21การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)14 กันยายน 2564
  22กลยุทธการจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal 11 กันยายน 2564
  23Next Normal Education Reimagined การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 10 กันยายน 2564
  24การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  25การอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา17 กรกฎาคม 2564
  26การอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา12 มิถุนายน 2564
  27การอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา25 พฤษภาคม 2564
  28การอบรมเชิงปฏิบัติการ คู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา21 พฤษภาคม 2564
  29การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร OBEC 2021 Webinar21 พฤษภาคม 2564
  30การประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำหรับการออกแบบคู่มือครูและแผนการสอน โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญา 10 พฤษภาคม 2564
  31การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังมนการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"25 ธันวาคม 2563
  32การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา23 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง31 สิงหาคม 2564
  2การอบรมครูด้วยระบบออนลไน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว24 ตุลาคม 2563
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21 กันยายน 2563
  4เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2130 พฤษภาคม 2563
  5หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)27 พฤษภาคม 2563
  6หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7)3 พฤษภาคม 2563
  7หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 1-3 Teacher (C4T – 6)3 พฤษภาคม 2563
  8หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)2 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/25649 กุมภาพันธ์ 2565
  2นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/25649 กุมภาพันธ์ 2565
  3ครูดี ศรี สพม.น่าน9 กุมภาพันธ์ 2565
  4โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA23 มกราคม 2565
  5Best Practice การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการบันได ๕ ขั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS)23 มกราคม 2565
  6บทความ โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"23 มกราคม 2565
  7บทเรียนออนไลน์ วิชา IS23 มกราคม 2565
  8E-Portfolio23 มกราคม 2565
  9แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) 23 มกราคม 2565