ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางลำแพน บูรณะชาติ
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม ( Best Practices ) ประเภทครูผู้สอน 1 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา256615 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 256411 กันยายน 2566
2รางวัลระดับดีมาก โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
3รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25668 กันยายน 2566
4รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัะยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ8 กันยายน 2566
5ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 14 กรกฎาคม 2566
6รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา"23 กันยายน 2566
2ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม ( Best Practices) ในเวที " Symposium AL all Day "1 กันยายน 2566
3การอบรม "แกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน CKP HEALTH CARE TEAM"20 สิงหาคม 2566
4อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 2 กรกฎาคม 2566
5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู " การใช้แอพพลิเคชั่นและสื่อการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Leraning ) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน24 มีนาคม 2566
6อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC25 กุมภาพันธ์ 2566
7อบรมหลักสูตร " พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"25 มิถุนายน 2565
8อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา29 ตุลาคม 2564
9การอบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16 ตุลาคม 2564
10จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู15 ตุลาคม 2564
11อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ.15 สิงหาคม 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 8 พฤษภาคม 2563
3การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) 7 พฤษภาคม 2563
4อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น28 ตุลาคม 2560
5การอบรม TEPE 58302 การส้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น8 มิถุนายน 2560
6การอบรม TEPE 58305 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน6 มิถุนายน 2560
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส21 กันยายน 2566