ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-615 กันยายน 2566
  2สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-315 กันยายน 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.๔-๖ 15 กันยายน 2566
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-3 15 กันยายน 2566
  5ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.๔-๖15 กันยายน 2566
  6ครูผู้ฝึกสอนเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-315 กันยายน 2566
  7รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.๔-๖15 กันยายน 2566
  2เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-315 กันยายน 2566
  3สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4-615 กันยายน 2566
  4สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-315 กันยายน 2566
  5การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.๔-๖ 15 กันยายน 2566
  6การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-3 15 กันยายน 2566
  7ต่อคำศัพท์ ม.4-6 (คำคมเดิม15 กันยายน 2566
  8หนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 15 กันยายน 2566
  9การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับ ม.๑-๓15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการกษาขนาดกลาง11 กันยายน 2566
  2รางวัล ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.25668 กันยายน 2566
  3รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
  4รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน4 กรกฎาคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"29 ตุลาคม 2564
  2อบรมจรรยาบรรณแะมาตรฐานวิชาชีพครู15 ตุลาคม 2564
  3อบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา28 กันยายน 2564
  4ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
  5เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  6คณะกรรมการดำเนินกิกรรม29 กรกฎาคม 2564
  7อบรมเชิงปฏิบัติการ G suite For Education27 มิถุนายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมออนไลน์ การสร้างเครื่องมือ ประเมินความฉลาดรู้ ตามแนวทางการประเมิน pisa24 พฤษภาคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล