ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรทางลูกเสือ1 หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง ATC
 • วุฒิบัตรทางลูกเสือ 2 วุฒิบัตรหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง ATC
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1การัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่ วิถีน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน8 กันยายน 2566
  2โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถึใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 25668 กันยายน 2566
  3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 35 กันยายน 2566
  4ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 14 กรกฎาคม 2566
  5ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 2 มิถุนายน 2566
  6รางวัลทราคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง25 พฤษภาคม 2566
  7เสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาดัเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 26 เมษายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การใช้แพลตฟอร์ม Class Box & Big Box และหนังสือเรียนภาอังกฤษ New Frontiers12 ธันวาคม 2564
  2หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพศวรรตที่ 2125 ตุลาคม 2564
  3การศึกษาค้นหวาและสร้างองค์ความรู้ (Research &Knowledge Formation ) (IS)15 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล