ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายภราดร หมื่นโพธิ์
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : พธ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ึีครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม. ปลาย15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม. ปลาย15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา29 ตุลาคม 2564
2อบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (วPA)16 ตุลาคม 2564
3อบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู15 ตุลาคม 2564
4อบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education27 มิถุนายน 2563
5การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
6หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-36 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล