ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • งานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด : ผู้นำยุวกาชาด /ผู้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • หลักสผู้นำยุวกาชาด
 • ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 • วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : การแนะแนว
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ best Practiice INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 20203 กรกฎาคม 2563
  2ผู้มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256128 กันยายน 2561
  3ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง เสียสะในการสั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตา และเอาใจใส่18 ตุลาคม 2538
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1แนะแนว แนะใจ ทำอย่างไรให้ฟังครูบ้าง29 มกราคม 2565
  2STOP Bullying หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม15 ธันวาคม 2564
  3ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต3 ธันวาคม 2564
  4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อและทักษะอาชีพแห่งโลกอนาคต8 ตุลาคม 2564
  5โครงการรู้TCAS 65 ก่อนใครอย่างฉับไวที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์24 สิงหาคม 2564
  6งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 144 ธันวาคม 2563
  7การพัครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา13 กันยายน 2563
  8โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ21 สิงหาคม 2563
  9การอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education 27 มิถุนายน 2563
  10การพัการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล11 ตุลาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-317 พฤษภาคม 2563
  2การพันวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล