ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัฐพร ธิเสนา
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตรศึกษา (ชีววิทยา)
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1คุณครูตันแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ NANMEEBOOKS31 มกราคม 2566
2คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ20 NANMEEBOOKS READING CLUB31 มกราคม 2564
3วิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม30 กรกฎาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดห้องเรียนสีขาว ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/514 กุมภาพันธ์ 2566
2การประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4 พฤศจิกายน 2565
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น23 ธันวาคม 2562
4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น18 กันยายน 2562
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธมศึกษาตอนต้น9 สิงหาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20197 พฤษภาคม 2563
2เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ27 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื็นฐาน15 สิงหาคม 2564
2สร้างเว๊ปห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site9 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล