ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมลฤดี เตชะตา
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมี
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณภาะระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรนะของผู้เรียน ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก8 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 15 กันยายน 2566
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง มัธยมศึกษาตอนต้น 15 กันยายน 2566
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)5 กันยายน 2566
2การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตและเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25665 กันยายน 2566
3รางวัลทรงคุณค่า สพฐ ( OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 25645 กันยายน 2566
4รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่เสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665 กันยายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน 21 พฤศจิกายน 2564
2การร่วมการอบรมหลัการตั้งโจทย์โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้สมรรถนะ(KSA)29 กรกฎาคม 2564
3การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน20 กรกฎาคม 2564
4การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน 7 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล