ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางธัญชนก สิริบุญตา
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 11
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 59/2550
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์ศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  3ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  2ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  3ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566 จาก สำนักงานคณะกรร7 กุมภาพันธ์ 2567
  2รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศ 19 ธันวาคม 2566)19 ธันวาคม 2566
  3รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 เหรียญทองระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
  4รางวัล ระดับดีมากประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา8 กันยายน 2566
  5รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น8 กันยายน 2566
  6ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo8 กันยายน 2566
  7รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยมลำดับที่ 14 กรกฎาคม 2566
  8รางวัลเสมา ปปส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 256526 เมษายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digita literacy)2 ธันวาคม 2566
  2การออกแบบบทเรียนด้วย DIGITAL PLATFORM CLASS POINT9 กันยายน 2566
  3อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง31 สิงหาคม 2566
  4การอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน CKP Health Care Team20 สิงหาคม 2566
  5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอน2 กรกฎาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง31 สิงหาคม 2566
  2หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ E-Learning29 มิถุนายน 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 กันยายน 2566
  2รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 กันยายน 2566