ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอิทธิพล จิตอารี
โรงเรียน : เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูฝ่ายปกครองดีเด่นปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน7 กันยายน 2566
2รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 256526 เมษายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การประกวดแข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
2 การประกวดแข่งขันเพลงมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
4การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
5ครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียนประเภทคลิปวิดีโอสั้น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด30 พฤศจิกายน 2563
6ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลทรงคุณค่า สพฐ ObecAwards 11 กันยายน 2566
2รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจการ4 กรกฎาคม 2566
3 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 256526 เมษายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา19 กันยายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล