ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
โรงเรียน : พระธาตุพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ. 256716 มกราคม 2567
2ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ 256716 มกราคม 2567
3ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ. 256728 กันยายน 2566
4ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 19 สิงหาคม 2565
5ครูดีเด่น ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256418 กุมภาพันธ์ 2565
6"ครูดีศรี สพม.น่าน" ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์16 มกราคม 2565
7ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 1 กันยายน 2564
8เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256318 กุมภาพันธ์ 2564
9เป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 256415 กุมภาพันธ์ 2564
10เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Dek D Nan Model16 มกราคม 2564
11เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 256416 มกราคม 2564
12ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 26 สิงหาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
2นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 10 กรกฎาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
6ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
7ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
8ผลการคัดเลือกรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 จากสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 สิงหาคม 25651 สิงหาคม 2565
9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน แข่งขัน Sudoku Online นักเรียนผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 2 คน ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย31 ตุลาคม 2563
10ครูผู้ฦึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคริตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256316 กันยายน 2563
11ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 6921 ธันวาคม 2562
12ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 6921 ธันวาคม 2562
13ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 256228 ตุลาคม 2562
14ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ เหรียญทอง ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นสมัครเล่น รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 25626 กรกฎาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการคัดเลือกผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โครงงาน “เกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”25 กุมภาพันธ์ 2565
2เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองว่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 – 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน6 มกราคม 2565
3โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จังหวัดน่าน ได้รับถ้วยรางวัลผ่านเข้ารอบระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3 ธันวาคม 2564
4การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 30 กันยายน 2564
5โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 25631 กันยายน 2564
6โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Dek D Nan Model ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา17 มกราคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล6 มกราคม 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์8 ธันวาคม 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา”28 สิงหาคม 2565
4อบรมโครงการพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียน18 มิถุนายน 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร”11 มิถุนายน 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์29 พฤษภาคม 2565
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์29 พฤษภาคม 2565
8การอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
9การอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
10การอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
11การอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน3 มีนาคม 2565
12การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่ 31 มกราคม 2565
13การกระตุ้นสมองผู้เรียนก่อน การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ13 พฤศจิกายน 2564
14เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วย Active learning & Growth mindset11 กรกฎาคม 2564
15คณิตศาสตร์การเงิน ในชีวิตประจำวัน25 มิถุนายน 2564
16การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q–Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง27 พฤศจิกายน 2563
17อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ความน่าจะเป็นสำคัญไฉนในชีวิตจริง”17 ตุลาคม 2563
18หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อการนำไปใช้ในชั้นเรียน19 กรกฎาคม 2563
19ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการ ฯ21 มิถุนายน 2563
20อบรมโครงการครูปล่อยของน่าน18 มกราคม 2563
21การอบรมเชิงปฎิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)24 พฤศจิกายน 2562
22กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6910 พฤศจิกายน 2562
23กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6910 พฤศจิกายน 2562
24การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา21 ตุลาคม 2562
25Thailand-Singapore Youth Camp 201913 กรกฎาคม 2562
26ระเบียบวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา14 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-617 มกราคม 2565
2การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-33 กุมภาพันธ์ 2564
3การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2 ธันวาคม 2563
4การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"2 มีนาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล