ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาจีน
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดี ศรีสพม.น่าน ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 มกราคม 2567
  2รางวัลระดับดีมาก Best of the Best ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านการนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖8 กันยายน 2566
  3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕17 กุมภาพันธ์ 2566
  4รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ระดับชาติ18 เมษายน 2565
  5รางวัลครูดีศรีสพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 256410 กุมภาพันธ์ 2565
  6รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐1 กันยายน 2564
  7รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ครั้งที่ ๑๐7 เมษายน 2564
  8รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓16 มกราคม 2564
  9รางวัลระดับ Bronze ผลงานนวัตกรรม /วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice“INNOVATION SYMPOSIUM SESA ๓๗ ๒๐๒๐ ”3 กรกฎาคม 2563
  10รางวัลครูต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง18 กุมภาพันธ์ 2563
  11ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.ต้น21 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลระดับเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕5 สิงหาคม 2565
  2รางวัลระดับเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕5 สิงหาคม 2565
  3รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙21 ธันวาคม 2562
  4รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา5 กันยายน 2562
  5รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา5 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕17 กุมภาพันธ์ 2566
  2โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 25643 ธันวาคม 2564
  3รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256316 มกราคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA6 มกราคม 2567
  2อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ9 ธันวาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ12 มิถุนายน 2566
  4อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
  5อบรมสอนจีนแนวใหม่สไตล์ Active Learning ระดับประถม - มัธยม12 กุมภาพันธ์ 2565
  6การปฎิบัติกิจกรรม PLC เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA5 กุมภาพันธ์ 2565
  7ผ่านการสอบวัดความรู้หัวข้อ เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 25651 กุมภาพันธ์ 2565
  8ผ่านการสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2564
  9ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ ส่งเสริมศักยภาพคุณครู27 พฤศจิกายน 2564
  10การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA23 ตุลาคม 2564
  11หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 2117 เมษายน 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว10/2564 3 พฤษภาคม 2566
  2อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ด้วยระบบ e- Learning11 กรกฎาคม 2565
  3อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน26 ธันวาคม 2564
  4กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ25 พฤศจิกายน 2564
  5ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20197 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล