ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล
โรงเรียน : พระธาตุพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 256726 มกราคม 2567
2ผ่านการคัดเลือกประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ17 มกราคม 2567
3ครูดีศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขตวรนคร16 มกราคม 2567
4ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด5 มกราคม 2567
5รองชนะเลิศอันดับ 1ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาทคม20 ธันวาคม 2566
6รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-615 กันยายน 2566
7รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
8รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
9รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
10รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
11รางวัลเหรียญทอง6 สิงหาคม 2565
12รางวัลเหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย13 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาหนังสือปูชนีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น25 กุมภาพันธ์ 2567
2รางวัลชนะเลิศ การบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น20 กุมภาพันธ์ 2567
3โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 256726 มกราคม 2567
4ผ่านการคัดเลือกประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ17 มกราคม 2567
5รางวัลเหรียญเงิน การวิ่ง 5000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย กรีฑามัธยมน่านเกมส์17 มกราคม 2567
6รางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ 256716 มกราคม 2567
7ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด5 มกราคม 2567
8รองชนะเลิศอันดับ 1ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน20 ธันวาคม 2566
9รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-615 กันยายน 2566
10รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันCross Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
11รางวัลเหรียญทอง5 กุมภาพันธ์ 2566
12รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
13รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
14รางวัลเหรียญเงิน6 สิงหาคม 2565
15รางวัลเหรียญทอง6 สิงหาคม 2565
16รางวัลเหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย13 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือปูชนียบุคคล ระดับชั้นมัธนมศึกษาตอนต้น25 กุมภาพันธ์ 2567
2รางวัลเหรียญเงิน25 กุมภาพันธ์ 2567
3รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 8 ปีการงบประมาณ256726 มกราคม 2567
4โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 256726 มกราคม 2567
5ผ่านการคัดเลือกประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ17 มกราคม 2567
6รางวัลเหรียญเงิน กรีฑามัธยมน่านเกมส์17 มกราคม 2567
7รางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ 256716 มกราคม 2567
8ร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด5 มกราคม 2567
9รองชนะเลิศอันดับ 1ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน20 ธันวาคม 2566
10รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-615 กันยายน 2566
11รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันCross Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
12นักเรียนทุนพระราชาทาน10 กรกฎาคม 2566
13รางวัลสถานศึกษา OBECQA ระดับ ScQA30 ธันวาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอรมพัฒนาศักยภาพครู 3 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดน่านในการต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ17 มีนาคม 2567
2การสร้างและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา และชุมชน15 มีนาคม 2567
3อบรมการพัฒนาหลักสูต AFL 11 มีนาคม 2567
4นำเสนอผลงานนวัตกรรม soft power ส่องฮีต ตามฮอย วิถีน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน2 มีนาคม 2567
5อบรม อย.น้อย จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 256730 มกราคม 2567
6การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค10 มกราคม 2567
7อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพครู3 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดน่าน ในการพัฒนาการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม17 กันยายน 2566
8ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน31 สิงหาคม 2566
9การอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องCPR11 สิงหาคม 2566
10อบรม CEFR ศูนย์ ERIC PUA SCHOOL3 กันยายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมการพัฒนาหลักสูต AFL 11 มีนาคม 2567
2อบรม CEFR ศูนย์ ERIC PUA SCHOOL3 กันยายน 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล