ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ศึกษา(คณิตศาสตร์)
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการขับเคลื่อนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668 กันยายน 2566
2วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practices) ผลงานระดับดีเยี่ยม 4 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้แก่ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา4 กรกฎาคม 2566
2การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
4การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
5การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่17 พฤษภาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
2คณิตศาสตร์กับ Thailand4.030 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล