ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายกสานติ์ วรรณภพ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : รองชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • S.S.W.B.
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศิลป์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)15 สิงหาคม 2566
  2เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น4 สิงหาคม 2566
  3รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่14 กรกฎาคม 2566
  4สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๕14 กรกฎาคม 2566
  5โรเรียนดีวิถีลูกเสือ11 กรกฎาคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1คณะทำงานการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน เด็กดียุค 4.022 กรกฎาคม 2566
  2กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มวิชาศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 5 มีนาคม 2566
  3เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 มาตราฐาน เงิน 256517 ธันวาคม 2565
  4เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD SCHOLASTIC มาตราฐาน ทองแดง 256517 ธันวาคม 2565
  5อบรมเชิงปฎิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ธันวาคม 2565
  6อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทส ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2 ธันวาคม 2565
  7อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย (โรงเรียนพักนอน)18 พฤศจิกายน 2565
  8เป้นวิทยากรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ29 สิงหาคม 2565
  9คณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 3 กรกฎาคม 2565
  10เป็นคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 25653 กรกฎาคม 2565
  11โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน (TO BE NUMBER ONE)24 มิถุนายน 2565
  12เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 119 มิถุนายน 2565
  13คณะวิทยากรและคณะทำงาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง4 มิถุนายน 2565
  14เป็นครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย"21 กุมภาพันธ์ 2565
  15การอบรมคัดกรองนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา30 พฤศจิกายน 2564
  16การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M-wheel27 ตุลาคม 2564
  17ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  18การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
  19การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
  20การพัการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน12 กันยายน 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสรัางสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล