ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสมศักดิ์ ต้นใส
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • ล.ส.13
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : สส.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ส่งเสริมการเกษตร
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดัเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256129 กรกฎาคม 2563
  2เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 256115 สิงหาคม 2562
  3เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น7 มีนาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง25 สิงหาคม 2563
  2รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดัเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256129 กรกฎาคม 2563
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/256410 ตุลาคม 2564
  2การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน3 มิถุนายน 2564
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล13 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.028 กรกฎาคม 2561
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล