ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นราทิพย์ นรินทร์
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • BTC
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 256216 มกราคม 2563
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งบทกวี จากสารานุกรมไทย ครั้งที่ 13 16 ธันวาคม 2566
  2ครูผู้สอนการประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ5 กันยายน 2565
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย13 กันยายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ SCQA และ OBECQA22 มีนาคม 2566
  2การอบรมการใช้เทคโนโลยีกับการพัฒนาสถานศึกษา17 มีนาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 46 เมษายน 2565
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล