ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับ Bronze3 กรกฎาคม 2563
  2ครูดีเด่น ประจำปี 255816 มกราคม 2559
  3วิทยากประจำกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติการอบรมโครงการมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ ประจำปี 25576 กรกฎาคม 2557
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น15 กันยายน 2563
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับม.ต้น17 กันยายน 2562
  3ครูผู้ฝึสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-617 ธันวาคม 2557
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การศึกษาขัน้พื้นฐาน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 มกราคม 2565
  2การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์30 เมษายน 2562
  3การฝึกอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคกลาง7 มีนาคม 2557
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล