ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปะไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายมัธยมศึกษา15 กันยายน 2566
2เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญามัธยมศึกษา15 กันยายน 2566
3เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษา15 กันยายน 2566
4เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย ระดับชั้น ม.1-ม.315 กันยายน 2566
5เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-ม.315 กันยายน 2566
6เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-ม.33 กุมภาพันธ์ 2565
7เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษา3 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา18 เมษายน 2565
2การเขียนโปรแกรม Scratch ( Coding Online for Teacher Ptus-Scratch)22 มีนาคม 2565
3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T – ๙)2 กุมภาพันธ์ 2565
4อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)29 มกราคม 2564
5อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)29 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล