ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.วิลาวรรณ มงคล
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนา การเรียนรู้แบบ E – Lerning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน7 กันยายน 2565
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 สิงหาคม 2564
3เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ18 กรกฎาคม 2564
4การเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับก้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
5การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 พฤษภาคม 2564
6หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ10 พฤษภาคม 2564
7กิจกรรมวิชาการ วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)16 มกราคม 2564
8การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา23 ตุลาคม 2563
9การให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น ได้แก่ กรณีซึมเศร้า กรณีความรุ่นแรง กรณียาเสพติด กรณีติดเกมและคอมพิวเตอร์ กรณีเพศ(ท้องวัยรุ่น) การปรึกษาครอบครัววัยรุ่น การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ การปรึกษาทางโทรศัพท์3 พฤศจิกายน 2562
10หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา27 ตุลาคม 2562
11หลักสูตรสุจริตไทย23 ตุลาคม 2562
12โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอการสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”15 กันยายน 2562
13หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล “ขนส่งทันใจ ลื่นไหลก็ไม่กลัว”11 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา1 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล