ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจิรารัตน์ บริวัน
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 23 ปีนานมีบุ๊คส์8 มกราคม 2567
  2 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัล เหรียญทอง อันดับ 131 สิงหาคม 2566
  4คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 ปี นานมีบุ๊คส์31 มกราคม 2566
  5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทอง6 กันยายน 2565
  6ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
  7ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  8คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 21 ปี นานมีบุ๊คส์31 มีนาคม 2565
  9รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดห้องเรียนสีขาว9 ธันวาคม 2564
  10ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.317 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัล เหรียญทอง อันดับ 131 สิงหาคม 2566
  2แข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญทอง6 กันยายน 2565
  3การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญเงิน5 สิงหาคม 2565
  4การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.317 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ"16 มกราคม 2561
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1วิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 256613 ธันวาคม 2566
  2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า16 กรกฎาคม 2566
  3ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง10 มีนาคม 2566
  4อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)8 มกราคม 2566
  5วิทยากรสอนเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนิธิวิทย์8 ธันวาคม 2565
  6อบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(CLASSROOM ENGLISH EXPRESSIONS)26 ตุลาคม 2565
  7อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"22 ตุลาคม 2565
  8วิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิลาการฯ19 มิถุนายน 2565
  9อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร"11 มิถุนายน 2565
  10พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล22 มกราคม 2565
  11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(PA)24 ตุลาคม 2564
  12การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
  13ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 128 พฤษภาคม 2564
  14ชีวิตวิ๔ีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล20 พฤษภาคม 2564
  15ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์13 พฤษภาคม 2564
  16PLC:Professional Learning Communiry สำหรับครู9 พฤษภาคม 2564
  17การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน9 พฤษภาคม 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-631 มกราคม 2565
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-34 กุมภาพันธ์ 2564
  3ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 27 กันยายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1 กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "สถิติเบื้องต้น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่629 มกราคม 2565
  2กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง"29 มกราคม 2565