ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุวพัชร เนียมหอม
โรงเรียน : สันติสุขพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด : เจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชายุวกาชาด
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 256317 มิถุนายน 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 56312 กันยายน 2563
  3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ10 มิถุนายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การคิดสร้างสรรค์15 สิงหาคม 2565
  2การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 26 ตุลาคม 2564
  3การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 สหวิทยาเขตภูเพียง13 กันยายน 2564
  4โครงการพัมฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)10 กันยายน 2564
  5พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14 สิงหาคม 2564
  6โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทางใด13 สิงหาคม 2564
  7การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้วิถีใหม่8 พฤษภาคม 2564
  8เทคนิคและวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนวิทยฐานะ25 เมษายน 2564
  9Growth & Good Mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ22 เมษายน 2564
  10มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ14 กุมภาพันธ์ 2564
  11มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ14 กุมภาพันธ์ 2564
  12อบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 56410 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)24 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล