ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายทรงศักดิ์ เนียมหอม
โรงเรียน : สันติสุขพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การวัดผลการศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์17 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ตุลาคม 2564
2อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต13 กันยายน 2564
3อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online10 กันยายน 2564
4การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class8 พฤษภาคม 2564
5Growth and good mindset22 เมษายน 2564
6Growth and good mindset22 เมษายน 2564
7โครงการเตรียมความพร้อมประเมิน o-net และ pisa4 กุมภาพันธ์ 2564
8อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา25 พฤศจิกายน 2563
9วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผน23 พฤศจิกายน 2563
10วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นปีที่ 1,41 กรกฎาคม 2563
11การใช้ google classroom12 มิถุนายน 2563
12หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร20 มีนาคม 2563
13ยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่18 มกราคม 2563
14อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
15อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล4 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล