ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
โรงเรียน : สันติสุขพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • หนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับชาติ5 กุมภาพันธ์ 2566
  2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่6923 ธันวาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์30 ตุลาคม 2565
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์19 มิถุนายน 2565
  3การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 223 พฤษภาคม 2565
  4การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  5โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2/2564 21 พฤศจิกายน 2564
  6การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)26 ตุลาคม 2564
  7การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม6 กันยายน 2564
  8การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.3 กันยายน 2564
  9การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่1627 สิงหาคม 2564
  10สอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1/256418 กรกฎาคม 2564
  11การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดิโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
  12การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน20 พฤษภาคม 2564
  13การอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ 21 กุมภาพันธ์ 2564
  14โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2/25637 กุมภาพันธ์ 2564
  15โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1/256319 กรกฎาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 15 พฤษภาคม 2565
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)9 กุมภาพันธ์ 2565
  3หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น27 มิถุนายน 2564
  4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครููมัธยมศึกษาปีที่1-317 พฤษภาคม 2563
  5หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM Education15 พฤษภาคม 2563
  6หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ17 มกราคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล