ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ
โรงเรียน : สันติสุขพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภูมิศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอน "Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม18 กรกฎาคม 2566
2การนำเสนอนวัตกรรม29 พฤษภาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
2ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน16 กันยายน 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2563
5ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสัังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยระบบ E-Learning11 กันยายน 2566
2โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการสร้างและพัฒนาเว็ปไซต์และเว็บเพจโดย google site24 ตุลาคม 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
4การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์10 กันยายน 2565
5การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อการศึกษา4 พฤษภาคม 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ สร้างใบงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม Liveworksheets11 กันยายน 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applications for Effective Teaching and Learning ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)26 มิถุนายน 2564
8การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-5 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)29 พฤษภาคม 2564
9การอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)21 พฤษภาคม 2564
10การประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำหรับการออกแบบคู่มือครูและแผนการสอน10 พฤษภาคม 2564
11การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training:Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา23 ธันวาคม 2563
12การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานประกันคุณภาพการศึกษา25 พฤศจิกายน 2563
13การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)18 ตุลาคม 2563
14การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน20 กันยายน 2563
15โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์12 มิถุนายน 2563
16หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2563
17การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start16 พฤษภาคม 2563
18การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
19การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้8 เมษายน 2563
20การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา29 มีนาคม 2563
21หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามเกณฑ์ที่กำหนด20 มีนาคม 2563
22วิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)18 กุมภาพันธ์ 2563
23การยกระดัยคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (AL)18 มกราคม 2563
24โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level3)22 กันยายน 2565
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Gradw 7-9 Teacher (C4T-8) 5 มีนาคม 2564
3โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 24 สิงหาคม 2563
4อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Gradw 7-9 Teacher (C4T-8) 23 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่ม 1 ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ30 มกราคม 2565