ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางนฤมล นิ่มพยา
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 ปี นานมีบุคส์31 มกราคม 2566
2ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งเแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชัน ม.526 พฤศจิกายน 2565
3คณะกรรมการตัดสินโครงงานประเภทสร้างทฤษฎี ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแช่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
4กรรมการตัดสิน การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)30 มีนาคม 2565
5วิทยากรกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติ แม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน16 มกราคม 2563
6กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สหวิทยาเขตน่านเหนือ17 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏีหหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์5 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้5 กุมภาพันธ์ 2566
3ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ม.ต้น การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ม.ต้น การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
5ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
6ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
7ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19 สิงหาคม 2564
8ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔18 สิงหาคม 2564
9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒23 ธันวาคม 2562
10ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน ๑ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒20 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ผู้ประสานงาน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ5 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะ ศตวรรษที่ 21 11 มิถุนายน 2565
2อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นซูดุกุ สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน2 พฤศจิกายน 2562
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่น 2 (ภาคเหนือ)26 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล