ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.อรพรรณ เตชนันท์
โรงเรียน : บ่อเกลือ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขัน GSP ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256615 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256615 กันยายน 2566
3ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256615 กันยายน 2566
4ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 256615 กันยายน 2566
5คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จ.น่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
6คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-6 ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จ.น่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
7คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 สิงหาคม 2565
8ครูดี ศรี สพม.น่าน ประจำปีการศึกษา 256410 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 256615 กันยายน 2566
2เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 256615 กันยายน 2566
3เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 256615 กันยายน 2566
4เหรียญเงิน การแข่งขัน GSP ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 256615 กันยายน 2566
5เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง การน้อมนำพระบรมราโชบายฯ ประจำปี 2566 21 กรกฎาคม 2566
2โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการมีงานทำ-มีอาชีพ การน้อมนำพระบรมราโชบายฯ ประจำปี 2566 21 กรกฎาคม 2566
3ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ SCQA ประจำปี 25657 กรกฎาคม 2566
4ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง30 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ5 พฤษภาคม 2565
2การอบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “สอน STEM ให้เกิดการเรียนรู้ STEM”4 พฤษภาคม 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ แบบใหม่ วPA (PA:Performance Agreement13 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล