ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางกัญญา อุปจักร์
โรงเรียน : บ่อเกลือ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : จิตวิทยาการแนะแนว
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดีในดวงใจ16 มิถุนายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การเพิ่มพูทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานCEFR14 มกราคม 2565
2ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคิดคณิตศาสตร์ในอนาคต3 ธันวาคม 2564
3อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อและทักษะอาชีพแห่งโลกอนาคต8 ตุลาคม 2564
4กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์30 สิงหาคม 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/256018 กรกฎาคม 2564
6การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิศษทางการศึกษา25 พฤษภาคม 2564
7ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษษ (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล28 มกราคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan-Types of Learners)10 สิงหาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล