ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางมนชยา อธิกรม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี8 สิงหาคม 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.34 กุมภาพันธ์ 2566
3คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 ปี นานมีบุ๊คส์31 มกราคม 2566
4Medium Instruction Programmes Open House 20225 กันยายน 2565
5เป็รผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนต้น 6 สิงหาคม 2565
6ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
7ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.34 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
3รางวัเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี5 สิงหาคม 2565
4รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการจัดประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ ระดับครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ผ่านระบบออนไลน์)19 มีนาคม 2566
2การสัมมนาบุคคลร่วมผลิตวิชาชีพครู ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปริญญาตรี 4 ปี รหัส 62 ภาคเรียนที่ 2/256519 พฤศจิกายน 2565
3อบรม Active Learing แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
4การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร11 มิถุนายน 2565
5การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา11 พฤษภาคม 2565
6เชิงปฏิบัติการคู่มือครูหน่วยที่9 และ อบรมApplications for Effective Teacching and Learning26 มิถุนายน 2564
7เชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา หน่วย 7-812 มิถุนายน 2564
8เชิงปฏิบัติการคู่มือครูและแผนการสอนโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา21 พฤษภาคม 2564
9การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-61 กุมภาพันธ์ 2564
10การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (is)ขั้นพัฒนา”26 ธันวาคม 2563
11อบรมเชิงปฏิบัติการMindsetทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ(System Thinking)18 ตุลาคม 2563
12หลักสเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2120 พฤษภาคม 2563
13การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า20197 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-631 มีนาคม 2565
2หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2120 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล